Neighborhood Introduction
:::

Neighborhood Introduction

Community Development Committee

Development Association General director Executive general Telephone Address
Renhe Community Development Committee Wu Deng-cai‭ ‭Jheng Guan-fu ‭0921-206013 No. 11, Lane 41, Jhongde Street, Renhe Village, Liouying District, Tainan City
Shennong Community Development Committee Wang Jhen-he Jhang Jia-cheng 0910-562805 No. 368-1, Guoyihou, 6th Neighbor-hood, Shennong Village, Liouying District, Tainan City
Guoyi Community Development Committee Wang chen Siou-e Jhang Jin-Syong 0929-070339 No. 4-7, Guoyi Village, Liouying Dis-trict, Tainan City
Syushan Commu-nity Development Committee Jhang Wen-sien Jhang Jia-rong 0938-620808 No. 8, 2nd Neighborhood, Sinji Jhuang, Shushang Village, Li-ouying District, Tainan City
Shilin Community Development Committee Syu Jin-yi Lin Guai-luan 0928-329543 No. 18, Boai Street, Shihlin Village, Liouying District, Tainan City
Taikang Community Development Committee Jheng Chang-ming Jin Tong-shuo 0937-612935 No. 168-1, Taikang Village, Liouying District, Tainan City
Bawong Communi-ty Development Committee Wu Ying-mei Peng Yueh-ye 0919-126170 No. 62-4, Bawong Village, Liouying District, Tainan City
Jhongsing Com-munity Develop-ment Committee Wu Siao-li Lin Jheng-fan 0921-559853 No. 476-20, 22nd Neighborhood, Dongsheng Village, Liouying Dis-trict, Tainan City
Dunong Community Development Committee Wu Chuan-mei Lin Jhong-heng 0920-498988 No. 224-1, 6th Neighborhood, Dunong Village, Liouying District, Tainan City
Chongsi Commu-nity Development Committee Chen Jong-mao Wu Guei-mei 0955-413540 No. 226-1, Siaojiaotuei, 6th Neigh-borhood, Dunong Village, Liouying District, Tainan City
Danong Community Development Committee Tu Yan-hui Gao Cin-nan 0917-801259 No. 450, Section 1, Yishih Road, Da-nong Village, Liouying District, Tai-nan City